Vedtægter for Motor- og Traktorklubben “Jylland”

Vedtægter for                                             Vedtaget 2022

Motor- og Traktorklubben ”Jylland”

 • 1

Klubbens navn og hjemsted:

Klubbens navn er Motor- og Traktorklubben ”Jylland”. Adressen er formandens.

Klubbens hjemsted er Kjellerup Kommune

Klubben er for tiden opdelt i følgende 8 regioner:

Region Vendsyssel                Region Himmerland            Region Nordvestjylland           Region Midt-vestjylland

Region Østjylland      Region Sønderjylland Nord           Region Sønderjylland Syd       

 

 • 2

Klubbens formål:

Klubbens formål er at fremme interessen blandt alle aldersgrupper, for bevarelse af entreprenørmaskiner, traktorer, stationære motorer samt redskaber til disse. Klubben søger blandt andet gennem udgivelse af et medlemsblad, at yde hjælp og vejledning til bevarelse af redskaberne i deres oprindelige skikkelse, samtidig vil klubben formidle kontakt medlemmerne imellem.

I forbindelse med udstillinger og lignende, skal de i nærværende § omtalte maskiner være mindst 25 år gamle.

Klubben varetager medlemmernes interesse i henhold til myndigheder og organisationer. Dette kan ske i samarbejde med andre beslægtede klubber.

 • 3

Klubbens medlemmer:

Som medlem kan optages enhver, der viser interesse for klubbens formål og som kan godkendes af bestyrelsen. Et medlem, hvis optræden skønnes at skade klubben, kan ekskluderes af denne , når det er vedtaget af bestyrelsen. Udmeldelse af klubben sker ved henvendelse til kassereren, senest ved årsskiftet.

Bestyrelsen kan tildele personlige æresmedlemsskaber.

 • 4

Generalforsamling:

Generalforsamling afholdes i årets første kvartal.

Generalforsamlingen indvarsles af formanden senest 3 uger før dennes afholdelse. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer. Alle afstemninger afgøres ved stemmeflertal, dog undtaget emner vedrørende § 6 og § 10.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1:   Valg af dirigent og referent

2:   Valg af stemmetællere

3:   Formandens beretning

4:   Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

5:   Beretning fra udvalgene

6:   Behandling af indkomne forslag

7:   Fastsættelse af kontingent

8:   Fastsættelse af kørselsgodtgørelse

9:   Valg til bestyrelse  samt 2 suppleanter og udvalg

10: Valg af bilagskontrollanter og en bilagskontrollant-suppleant

11: Eventuelt

 •                                  5

Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af et flertal i bestyrelsen, eller efter skriftlig anmodning fra mindst 15% af medlemmerne indsendt til formanden, som så skal indkalde til bestyrelsesmøde.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen er modtaget af formanden.

Varslingsfrist: mindst 24 timer til medlemmerne.

 • 6

Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer indsendes som forslag til en generalforsamling og vedtages af 2/3 af de tilstedeværende medlemmer

 • 7

Klubbens regnskab og kontingent:

 Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Kontingent, der dækker perioden fra den 1. januar til den 31. december, skal være betalt den 1. januar. I modsat fald slettes man som medlem.

Medlemmer tilmeldt efter 1. juli betaler halvt kontingent. Tillægskontingent for ægtefælle er halv pris og gælder ikke for børn eller andre familiemedlemmer. Incl tillægskontingent hedder det familiemedlemsskab

Regnskabet kontrolleres af 2 bilagskontrollanter, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der hvert år vælges1 bilagskontrollant

 

 • 7a

Regionerne:

Hver region får en regionskasse, som hvert år om nødvendigt, inden regnskabsårets afslutning, suppleres op fra klubkassen til 5.000 kr. Der er ikke overgrænse for indestående. Regionsformanden er ansvarlig for denne. Regionerne har fri dispositionsret over de respektive regionskonti, som er underkonti til MTKJ`s konto. Der udleveres 1 kontokort som omfatter netbankløsning pr. region. Regionernes regnskabsår følger kalenderåret og senest 31. januar afleverer regionerne revideret regnskab til klubbens kasserer som medtager regionsregnskaberne i klubbens koncernregnskab.

 

 • 8

Bestyrelse m.m.

Bestyrelsen sammensættes af 5 medlemmer valgt på skift på generalforsamlingen for 2 år ad gangen som følger:

 1. a) Formanden på lige år, redaktøren på ulige år, kassereren på ulige år, sekretær på lige år og aktivitetsleder på lige år og suppleanter hvert år. Intet medlem kan varetage mere end 1 post i bestyrelsen, medmindre vedkommende også konstitueres som næstformand. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal blandt bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer blandt sine medlemmer en næstformand.

Såfremt et bestyrelsesmedlem nedlægger sit mandat i valgperioden, indkaldes suppleanten og der vælges en afløser for den resterende valgperiode på førstkommende generalforsamling.

Foreningen tegnes af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved køb, afhændelse og pantsætning af fast ejendom – dog af den samlede bestyrelse.

 • 9

Bestyrelsesmedlemmernes opgaver:

Formanden skal lede og repræsentere klubben. Han indkalder til bestyrelsesmøder og søger klubarbejdet afviklet i en god ånd. Kassereren fører klubbens regnskab og er ansvarlig for opkrævning af kontingent. Kassereren udfærdiger før generalforsamlingen regnskab til offentliggørelse i klubbladet. Regnskabet revideres senest 14 dage før generalforsamlingen, samt forelægges på generalforsamlingen til dennes godkendelse.

Sekretæren varetager kontorarbejdet og fører forhandlingsprotokollen.

Redaktøren sammensætter stoffet til medlemsbladet og er ansvarshavende for dette.

Aktivitetslederen varetager klubbens arrangementer m.v.

 • 10

Opløsning:

Opløsning af klubben kan kun ske på ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette ene punkt på dagsordenen, som skal vedtages af et flertal af klubbens medlemmer.

Såfremt der ikke afgives tilstrækkeligt antal stemmer for en opløsning af klubben på den ekstraordinære generalforsamling, men 2/3 af de fremmødte har stemt for en opløsning, kan endelig opløsning vedtages ved simpelt flertal af de fremmødte på en ny ekstraordinær generalforsamling der afholdes tidligst 14 dage efter og senest 42 dage efter den første ekstraordinære generalforsamling. Klubbens formue kan ikke uddeles til medlemmerne, den opløsende generalforsamling træffer beslutning om formuens anvendelse.

Klubbens medlemmer og bestyrelse hæfter økonomisk kun med den formue, som klubben til enhver tid råder over

Godkendt på generalforsamlingen den 12. november 2022

 

Formand___________________________________        Kasserer___________________________________________

 

Redaktør____________________________________      Sekretær__________________________________________

 

Aktivitetsleder___________________________________________              Dato_______________________________

 

 

§1.

Klubbens navn, hjemsted:

Klubbens navn er Motor- og Traktorklubben “Jylland”, adresse formandens.

Klubbens hjemsted er Kjellerup kommune.

Klubben er p.t. opdelt i følgende 8 regioner:

Region Vendsyssel                Region Himmerland

Region Nordvestjylland        Region Midtvestjylland

Region Østjylland                  Region Sønderjylland Nord

Region Fyn                            Region Sønderjylland Syd

 

§2.

Klubbens formål:

Klubbens formål er at fremme interessen blandt alle aldersgrupper, for bevarelse af entreprenørmaskiner, traktorer, stationære motorer samt redskaber til disse. Klubben søger blandt andet gennem udgivelse af et medlemsblad, at yde hjælp og vejledning til bevarelse af redskaberne i deres oprindelige skikkelse, samtidig vil klubben formidle kontakt medlemmerne imellem.

I forbindelse med udstillinger og lignende, skal de i nærværende § omtalte maskiner være mindst 25 år gamle.

Klubben varetager medlemmernes interesse i henhold til myndigheder og organisationer.

Dette kan ske i samarbejde med andre beslægtede klubber.

 

§3.

Klubbens medlemmer:

Som medlem kan optages enhver, der viser interesse for klubbens formål og som kan godkendes af bestyrelsen. Et medlem, hvis optræden skønnes at skade klub­ben, kan ekskluderes af denne, når det er vedtaget af bestyrelsen. Udmeldelse af klubben sker ved henvendelse til kassereren, senest ved årsskiftet. Bestyrelsen kan tildele personlige æresmedlemskaber.

 

§4.

Generalforsamling:

Generalforsamlingen afholdes i årets sidste kvartal.

Generalforsamlingen indvarsles af formanden senest 3 uger før dennes af­holdelse. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer. Alle afstemninger afgøres ved stemmeflertal, dog undtaget af emner vedrørende § 6, og § 10.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 5. Beretning fra udvalgene.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Fastsættelse af kørselsgodtgørelse.
 9. Valg til bestyrelse og udvalg.
 10. Valg af bilagskontrollant og en suppleant.
 11. Eventuelt.

 

§5.

Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af et flertal i bestyrelsen, eller efter skriftlig anmodning fra mindst 15 % af medlemmerne indsendt til forman­den, som så skal indkalde til bestyrelsesmøde.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen er modtaget af formanden. Varslingsfrist mindst 24 timer til medlemmerne.

 

§6.

Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer indsendes som forslag til en generalforsamling og vedtages af 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stem

 

§7.

Klubbens regnskab og kontingent:

Klubbens regnskabsår går fra den 1. september til den 31. august det følgende år.

Kontingent, der dækker perioden fra den 1. januar til den 31. december, skal være betalt den 1. januar. I modsat fald slettes man som medlem.

Medlemmer tilmeldt efter 1. juni betaler halv kontingent. Tillægskontingent for ægtefælle er halv pris og gælder ikke for børn eller andre fami­liemedlemmer.

Regnskabet revideres af 2 bilagskontrollanter der vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen, således at der vælges en hvert år.

 

 §7a.

Regionerne:

Hver region kan have en regionskasse på kr. 1500,00 som regionsformanden er ansvarlig for. Derudover må hver region selv oparbejde en en kassebeholdning op til kr. 25.000,00. Regionernes regnskabsår går fra 1. august til 31. juli og skal hver år den 1. august aflægge revideret regnskab til klubbens kasserer. Kassebeholdninger fra kr. 0,00 til kr. 1500,00 suppleres med det manglende beløb op til kr. 1500,00 fra kassereren. Kassebeholdninger over kr. 25.000,00 indbetales til kassereren.

 

§8.

Bestyrelse m.m.:

Bestyrelsen sammensættes af 5 medlemmer valgt på skift på generalforsamlingen for 2 år ad gangen som følger:

 1. a) Formanden på ulige år. b) Redaktøren på lige år.
 2. c) Kasserer på lige år. d) Sekretær på ulige år.
 3. e) Aktivitetsleder på ulige år. f) Suppleant hvert år.

Intet medlem kan varetage mere end en post i bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal blandt bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer blandt sine medlemmer en næstformand.

Såfremt et bestyrelsesmedlem nedlægger sit mandat i valgperioden, indkaldes suppleanten, og der vælges en afløser for den resterende valgperiode på først­kommende generalforsamling.

Foreningen tegnes af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved køb, afhæn­delse og pantsætning af fast ejendom – dog af den samlede bestyrelse.

 

§9.

Bestyrelsesmedlemmernes opgaver:

Formanden skal lede og repræsentere klubben. Han indkalder til bestyrelsesmø­der og søger klubarbejdet afviklet i en god ånd.

Kassereren fører klubbens regnskab og er ansvarlig for opkrævning af kontingent. Kassereren udfærdiger før generalforsamlingen regnskab til offentliggørelse i klubbladet. Regnskabet revideres senest 14 dage før generalforsamlingen, samt forelægges på generalforsamlingen til dennes godkendelse.

Sekretæren varetager kontorarbejdet og fører forhandlingsprotokollen.

Redaktøren sammensætter stoffet til medlemsbladet og er ansvarshavende for dette. Aktivitetslederen varetager klubbens arrangementer m.v.

 

§10.

Opløsning:

Opløsning af klubben kan kun ske på ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette ene punkt på dagsordenen, som skal vedtages af et flertal af klubbens medlemmer.

Såfremt der ikke afgives tilstrækkelig antal stemmer for en opløsning af klubben på den ekstraordinære generalforsamling, men 2/3 af de fremmødte har stemt for en opløsning, kan endelig opløsning vedtages ved simpel flertal af de fremmødte på en ny ekstraordinær generalforsamling der afholdes tidligst 14 dage efter og senest 42 dage efter den første ekstraordinære generalforsamling. Klubbens formue kan ikke uddeles til medlemmerne, den opløsende generalforsamling træffer beslutning om formuens anvendelse.

Klubbens medlemmer og bestyrelse hæfter økonomisk kun med den formue, som klubben til enhver tid er ejer af.

Godkendt på generalforsamlingen  november 2022