Skip to main content

Referat fra ordinær generalforsamling i Motor- og Traktorklubben ”Jylland”

Søndag den 31. oktober 2021 i Skovhuset, Hedevej 1, 8882 Fårvang

60 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen. Formand Jørgen Frandsen bød velkommen.

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag til dirigent var Hans Larsen, der blev valgt. Han takkede for valget og  konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Til referent foreslog bestyrelsen Hans Nielsen, der blev valgt.

 1. Valg af stemmetællere

Til stemmetællere blev valgt Ulla Frederiksen, Søren Døssing og Torben Larsen, fra bestyrelsen Henning Jensen.

 1. Formandens beretning til MTKJ Generalforsamling 31. oktober 2021.

–Jørgen Frandsen

Velkommen til MTKJ 2021 generalforsamling i Skovhuset den 31.10.21

Så er vi endelig her igen, efter 2 år med delvis/helt Corona nedlukning. I de 2 år der er gået siden sidste generalforsamling, har vi sagt farvel til medlemmer, som ikke har fået fornyet deres medlemskab og andre på grund af dødsfald.

Jeg vil derfor bede jer rejse jer op, så vi sammen kan mindes dem som er gået bort de sidste 2 år. Tak, for det.

Nu er det som sagt 2 år siden vi afholdt den sidste ordinære generalforsamling den 2. november 2019, der blev efter længere tids drøftelse fundet en ny formand til MTKJ bestyrelsen. Få dage efter generalforsamlingen meddelte kassereren + sekretæren at trække sig fra bestyrelsen og 1. + 2. suppleant skulle tiltræde i bestyrelsen. Der bliver hurtigt indkaldt til et bestyrelsesmøde og der bliver der vedtaget at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling den 11. december 2019 i Skovhuset.

I starten af 2020 blev Danmark delvis lukket ned på grund af Corona og i marts meddelte regeringen, at alle arrangementer over 50 personer ikke kunne gennemføres. På et bestyrelsesmøde i februar 2020, var der et punkt om at vi kunne gennemføre Kongensbro træf i 2020, det blev vedtaget af en enig bestyrelse at aflyse 2020 træffet.

Desværre fik vi i bestyrelsen ikke den perfekte opstart i 2020, for vores nyvalgte kasserer beslutter at trække sig efter et par måneder og dermed tiltrådte 1. suppleant på denne post som kasserer. Bestyrelsen bestemte efterfølgende at vi måtte hjælpe hinanden igennem resten af 2020, med at klare alle opgaverne/bestyrelsesarbejdet sammen resten af perioden, indtil næste generalforsamling i efteråret 2020 og ikke bruge penge på en ekstraordinær generalforsamling igen, når der ikke var Kongensbro træf i 2020. Da vi kom til efteråret 2020 og skulle til at planlægge den ordinære generalforsamling, kunne den heller ikke gennemføres, den blev derfor flyttet til februar 2021 – som også måtte aflyses. Så MTKJ bestyrelsen bestemte at arbejde videre med den konstituering som nu var, selv om der var på 2 poster på valg og aftalte at forsætte indtil generalforsamling i dag 31/10-2021.

Corona nedlukningen betød også at alle sommerens/efterårets arrangementer blev aflyst på stribe og at alle medlemmerne ikke kunne komme af sted til veteran udstillinger / høst / pløjning / roedage, samt mange andre arrangementer i 2020 og hele foråret 2021, det resulterede også at der heller ikke blev nogen Kongensbro træf i 2021.

I slutningen af juni 2021 blev der åbnet igen, så at vi måtte samles flere igen, der blev bestemt at åbne bommen på pladsen til et 1 dags arrangement, for alle typer veterankøretøjer og der kom rigtig mange mennesker denne dag.

Den type 1 dags træf i Kongensbro kunne godt være noget der skulle arrangeres igen i fremtiden uden form for overnatning, men det bliver ikke bestyrelsen som kommer til at stå for det, det vil blive jer som skal være med arrangører af det, for bestyrelsen lægger et kæmpe arbejde i at få afviklet Kongensbro træffet og derfor må der være nogen som kan være behjælpelig med denne del. Kongensbro pladsen lå stille hen hele året 2020, der blev kun slået græs og der skete ikke noget før helt hen til foråret 2021, hvor der var arbejdsdag på pladsen. Her fik vi ryddet op, hjalp Bøgedal med at få malet det hvide hus, for planen i fremtiden er at det hvide hus skal bruges som MTKJ klubhus og der ikke skal bruges flere penge på det røde hus. Der er blevet koblet vand til Bøgedal ejendommen fra vejen og MTKJ skal så i fremtiden købe vandet af Bøgedal ved et arrangement på pladsen.

Den nye bestyrelse har vedtaget ikke at bruge ressourcer på Fredericia og Herning udstillingen i fremtiden, for de udgifter kontra hvad det giver af nye medlemmer på de udstillinger hænger ikke sammen, og det er svært at finde frivillige til at stå på standen – som ikke kun er en bestyrelses opgave. Der skal satses på at møde nye medlemer, hvor traktor folkene og landmændene kommer til udstillinger, det giver mere…

De fleste bestyrelsesmøder som vi har afholdt de sidste 2 år, har foregået hjemme fra vores private hjem, med møder over computer samt telefonmøder, hvor vi har brugt den digitale verden til bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har besluttet at fra slutningen af 2020 at reduceres antal af blade fra 10 (i 2019) til 8 (i 2020) og fra 2021 til 6 blade årligt med 48 sider i stedet for de 36 sider, som der var tidligere, der svare til 72 sider mindre om året. Det er også for at Henning ikke skal kæmpe/bruge al hans fritid, på at skrabe materiale nok til 10 blade á 36 sider og for at reducere omkostningerne på udgifter til udsendelse af Svinghjulet.

Henning kunne godt tænke sig, at der kunne komme flere indlæg fra de forskellige arrangementer, før/efter de er blevet afholdt og samtidig at jeres arrangement kunne deles med alle de andre MTKJ medlemmer i Svinghjulet, for at krydre indholdet i Svinghjulet med jeres lokale stof.

Antal af nye medlemmer og medlemmer der har forladt klubben er det samme de sidste 2 år, så vi ligger lige under 2000 blade de måneder som vi sender ud til MTKJ medlemmer.

Hjemmesiden har også fået et opløft, så den er mere tidsvarende til nutidens mobil telefoner og andre medier som vi bruger i daglig dagen for at komme på nettet. Til sidst vil jeg gerne sige en stor tak til alle medlemmerne, samarbejdspartnere, naboer, hjælpere og bestyrelsen for året der gik.

Med de ord vil jeg give formandskabet videre til en ny formand.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

 

 1. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Da kasserer Tom Rasmussen ikke er til stede er det formand Jørgen Frandsen (JF) der oplæser tallene fra det udleverede regnskab, først fra 2020, da sidste års generalforsamling måtte aflyses på grund af corona. Der var ingen kommentarer til det, og det blev enstemmigt godkendt.

Regnskab 2021 blev ligeledes oplæst, og det oplyses, at hvert blad koster 36 kr. for tryk og porto pr. stk., så hvis der stadig skulle udgives 10 blade årligt, er det mere end det nuværende kontingent. Hans Larsen (HL): Måske kunne der ønskes noter til regnskabet. Henning Jensen (HJ): oplyser at medlemstallet er blevet 186 mindre i 2021. herefter blev regnskab 2021 enstemmigt godkendt.

JF: Der er lavet budget for 2022. Der er ingen overskud på Kongensbro træf (Det var der ikke i 2019) – Jens Ole Rask (JOR): Der er beløb til pladsleje, det skulle gerne tjenes ind på træf. – Rasmussen: Pladsen kan udlejes til andre arrangementer. Det oplyses, at 3 arrangementer kan holdes årligt. René Kristensen (RK): Der er ingen begrænsning på arrangementer, så vidt vides, pladsen må ikke ændres som f.eks. ved pløjning. JF: Det skal kommunen måske søges om, hvis der skal være flere arrangementer. HL: Det kan måske udlejes til veteranklubber? Der tales om 1-dags stumpemarked. John W. Jensen (JW): Stumpemarked skal være sammen med træf, det trækker folk til. Der spørges om de 188 mistede medlemmer er spurgt en ekstra gang om fornyelse. HL: Ring ud til dem, det er det mest effektive. Ole Larsen (OL): Vedr. udlejning til andre, så er der måske en hesteforening, der er interesseret. Jan Jakobsen (JJ): Inden for reg. Sydjylland Nord er gjort en del for at få de medlemmer der ikke havde betalt kontingent med igen. Det mest effektive vil være at opkrævning udsendes særskilt. Palle Rasmussen (PR): Det kan betale sig at udsende rykker. HL: Hvad er prisen for blad i DVTK? PR: Nogenlunde samme, ca. 40 kr. pr. blad (det er ikke folieret). Det oplyses, at folie på Svinghjulet koster 10.800 kr. pr. år. HL: Der er gratis annoncer i Svinghjulet? Henrik Jensen: Der kan være en annonce efter et firmabesøg, hvor vi har fået noget til gengæld. JW: Bladpuljen? Det er tidligere oplyst, at vi kun fik ved 10 blade, nu er det nedsat til 8 i 2020 og 6 i 2021 og vi får stadig et beløb, hvad beregnes det efter? HJ: Det beregnes ud fra antal sider, antal blade og omkostninger, jurister ser på indhold der skal være overvejende tekniske artikler, klubstof tæller ikke med. Udbetalingen sker bagud, så bliver sikkert mindre i 2021, men der søges. JW: Giver bladpuljen de penge, der står i budget? HJ: Budget er ikke praksis – i januar udgaven, skal der ikke være klubstof. HL: Arrangementer bør gives en stor forhåndsaftale for at trække folk til, referat bagefter kan godt være mindre. OL: Er artikler om traktorrestaurering teknisk stof – ja. JW: Det røde hus, skal det fjernes? Palle og jeg sørgede for det kom dertil og der er brugt mange penge på vedligeholdelse. Det oplyses, at det foreløbig bliver stående, men der ikke skal bruges flere penge på det. Karsten Strathe (KS): Der er kommet nyt tag på, men ellers er det toiletvognene, der er brugt mange penge på. Det oplyses, at der er indhentet 1 tilbud på toiletter og bad til træf i 2020, der lød på 25.000 kr., så det er fordel at have egne. Per –: Savner udadvendte aktiviteter, har fået flere medlemmer på gratis stande forskellige steder.

Budget betragtes herefter godkendt.

 

 1. Beretning fra udvalgene –

Aktivitetsleder Henrik Jensen:

Har deltaget flere steder samt i Aars og idemøde i Horsens. Meget har været aflyst på grund af corona. Både i 2020 og 2021 har der været afholdt arbejdsdage i Kongensbro, hvor der er blevet malet, kalket m.m.. har hjulpet med pløjeklubmesterskab i Give, klubben tog entre denne gang. Der må nok i fremtiden lægges op til, at der holdes det store Kongensbro træf + 2 mindre træf om året.

Regionernes beretning

Region Nord, Vendsyssel, Erik Rasmussen: Der har ingen arrangementer været på grund af corona restriktioner, Vi prøver at sætte arrangementer i gang i fremtiden

Region Nordvestjylland, Alice Rasmussener ikke til stede, så ingen meddelelse herfra.

Region Himmerland – Jens Ole Kuck (JOK): Har overtaget posten som regionsformand efter Jens Eggert, der på generalforsamling 2019 havde meddelt, at han stoppede efter 1 år. Vi har lavet flere arrangementer i corona tiden, hvor vi kun måtte samles 10 personer, men så lavede vi bare flere. I foråret 2021 arrangerede vi køredag med plads til 40, og der var booket op i løbet af 8 timer. Vi har lavet en bestyrelse i region Himmerland med mig som formand, Jens Ole Rask som sekretær, en EDB mand og repræsentant udadtil, Himmerland opdelt i 5 regioner med 1 mand i hver og folk møder bare op. Nylig overstået DM i pløjning var det Nibe og Løgstør, der sørgede for specialudstilling, materiel kommer langt fra i landet til region Himmerlands arrangementer. Der har været snittedag ved Støvring med 40 deltagere, TV2 Nord lavede optagelse derfra. Der har været majsdage og roedage, der er ca. halvdelen, der er unge mennesker under 30, det er fremtiden, at de er med. Der er afholdt ca. 25 arrangementer fra juni 21 og til nu. Den 13./10. havde vi idemøde i Boldrup og her var en hel skoletavle fuld af 30 – 35 kommende arrangementer til 2022. HL: Super godt eksempel. – Jens Varming: Der kan forekomme kritik af alderen på deltagende traktorer, at de er for nye. HL: De kan deles op i grupper, veteran, vintage og classic. JOK: Tiden bliver en anden, vi skal have de unge mennesker med, derfor må nyere traktorer også være med

Region Midtvestjylland, Johan Jonker: Vi har haft pløjedag i 2020 uden publikum og i 21 med publikum, men uden forplejning. Vi har flere arrangementer planlagt til 2022. HJ: Sæt dem i aktivitetskalenderen.

Region Østjylland, Der er ingen regionsmand – søges stadig

Region Sydjylland, Nord, Jan Jakobsen: Vi har været hæmmet af corona, men har lavet flere mindre, hyggelige arrangementer hos private samlere. Vi har vist klubflaget i Rødekro, Kolding og flere andre steder. Der er arrangementer planlagt til 2022.

Region Sydjylland, Syd, Lars Mølgaard (LM): Ikke meget at fortælle, DVTK har stor aktivitet i området og det er meget svært at lave noget, da jeg ikke kender så mange her i området. HJ: Du kan sikkert finde nogle kontaktpersoner fra medlemslisten. HL: Mekanisk Museum i Hokkerup kan evt. være vært for et arrangement.

LM: Jeg har søgt klubben om tilskud til pløjning, men har fået afslag. Jeg har ikke den omtalte kassebeholdning på 1.500 kr. – Fra bestyrelsen: der skal selvfølgelig være samme betingelser for alle regioner, så du skal have en kassebeholdning. HJ: Regionerne skal forsøge at sælge klubben ved arrangementer.

Region Fyn, Erik Wagner: Det er svært at arrangere noget på Fyn, når der står Jylland bagved, for den fynske klub laver mange arrangementer. Tænker på at trække mig fra posten. HL: Du kan lave besøg på nogen af de mange fynske seværdigheder af teknisk art, det kan trække folk fra Jylland til.

Generelt for regioner efter beretning:

Jørn, Rebild Veterantraktor: Vi ser ikke hovedbestyrelsen (formanden) til regionernes arrangementer. JF: Det er regionernes opgave at repræsentere klubben. JW: Det er formandens opgave, at lede og fordele arbejdet og behøver ikke at møde op til alle arrangementer. Keld Knudsen: Pløjedag i Kolind er ikke reklameret i bladet.

Øvrige ting (vedrører ikke regionerne)

JF: Klubben skal have en strategiplan for fremtiden.

 

 1. Behandling af indkomne forslag:

HL: Noget utraditionelt kommer fra Holland – EU krav med fælles regler for veterantraktorer kræver et samarbejde, vil gerne tage en post vedr. dette. René Kristensen: Motor Historisk Samråd har stærke kort for veteranernes rettigheder og gør meget for det. KS: Det er kun indregistrerede køretøjer. Jan J.: Miljø – udfordring – muligheder. Hans Jørgen Christensen: Traktorer i Holland er registrerede, men har ikke nummerplader på. TL: Forsikring – klubben kan tage sig af, være talerør, det kan være vanskeligt at tegne forsikring, hvis ikke man har landbrug. JF: Forsikringsselskab er indbudt, men det er ikke lykkedes endnu. Det kan være i samarbejde med andre klubber eller selvstændig. Emnet kommer ikke videre.

Forslag:

Jeg + mange andre vil foreslå at kontingent sættes ned til 250 kr.

Bladet er blevet til et billedblad med meget få artikler om gamle traktore og motore.

Ivan Skov Troelsen, Greenvej 30, Arnborg, DK-7400 Herning   Denmark

Der er ingen, der stemmer for, alle stemmer imod.

Forslag:

Jeg + mange andre foreslår at vi sletter vedtægterne da de ikke bliver fulgt af den nuværende bestyrelse

Regnskabet SKAL i bladet før generalforsamling hvis ikke SKAL det udsendes til alle medlemmer med post ikke hjemmeside da mange ikke er på nettet.

Ingen kan have 2 poster i bestyrelsen (formand er kasserer).  Hvis man stiller op som suppleant skal man tage posten som bliver ledig.

Ivan Skov Troelsen, Greenvej 30, Arnborg, DK-7400 Herning   Denmark

Der er ingen, der stemmer for, alle stemmer imod.

Forslag:

Mtkj. Medlemmer i Region Himmerland ønsker et forslag til vedtægtsændring optaget på foreningens ordinære generalforsamling søndag d. 31. oktober 2021.

Forslag til vedtægtsændring er vedhæftet.

Med venlig hilsen Søren Byrjalsen medl. 750

 • 5: TL: Hvis der pludselig kommer noget uforudset er der en mulighed i den nuværende formulering, den behøver ikke at blive udnyttet. Der stemmes om ændring, 18 er for og 26 imod, så forslaget falder.
 • 7a: JOK: Vi gør det som det passer os, behøver mere råderum. HL: Det er en noget arrogant holdning. JOK: Andre regioner mangler penge. HJ: Himmerland hviler i sig selv og medlemmer er stadig medlem af MTKJ. Jens Eggert: Alle er velkomne i region Himmerland. Henrik Jensen: Der er en styregruppe, med formand, kasserer m.m.. HJ: Alle regioner kan lave det samme. René Christensen: Skal regionerne stå for alle arrangementer? KS: 1.500 kr. kan der ikke laves meget for. Jakob Troelsen: Hvor gamle er tallene? Måske skal de pristalsreguleres. TL: Det er ingen problem med ekstra penge. – Ved afstemning er der 32 for forslaget, 2 imod og 21 stemte blank. Da der kræves 2/3 flertal faldt forslaget.

 

 1. Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent (350/525 kr.) det vedtages.

HL: Sidste regnskab, der er udsendt på klubbens hjemmeside, da det ikke kunne nå at komme i bladet på grund af det reducerede antal. Det kræver en vedtægtsændring. HJ: Svinghjulet skal udkomme forskudt for DVTK Pioneren. Vedtægtsændring må vente til næste år.

 1. Fastsættelse af kørselsgodtgørelse

Torben Larsen (TL): Bestyrelsens bidrag til klubbens økonomi kunne være at sætte beløbet ned til det halve. HJ: Beløbet er ikke større end de faktiske udgifter ved at køre.

Kørselsgodtgørelsen får en ramme på op til 20.000 km efter statens takster for bestyrelse, fordeles efter kørte km.

 

 1. Valg til bestyrelse og udvalg

Valg af formand: JW: Præg klubben med de unge mennesker, der er til stede, men de afslår. Forslag fra forsamlingen: Hans Larsen, John W. Jensen (afslår), Jørgen Larsen (afslår) Jens Ole Kuck (afslår) Det lykkes ikke i første omgang at sætte navn på posten.

Valg af sekretær: Torben Larsen melder sig og sættes i første omgang på til denne post

Valg af kasserer: Søren Kristensen sættes foreløbig på til denne post

Valg af redaktør: Genvalg af Henning Jensen

Valg af aktivitetsleder: Genvalg af Henrik Jensen

Efter forhandling mellem de 2 foreløbig valgte til kasserer og sekretær med flere kommer der følgende forslag frem:

Formand: Hans Larsen

Kasserer: Torben Larsen

Sekretær: Søren Kristensen

Hans Larsen oplyser, at familieforholdet mellem formand og kasserer ikke vil blive misbrugt på nogen måde.

Ved afstemning bliver de 3 sidste poster i bestyrelsen godkendt.

 

Suppleant: Jens Jørgen Therkelsen og Jan Jakobsen vælges.

 

Aktivitetsudvalget: – Mads Yding er indtrådt i stedet for Ove Poulsen.

Valg til pløjeudvalg: Emnet er ikke behandlet på generalforsamlingen.

Regionsformænd: Som ovenfor nævnt er Jens Ole Kuck Christensen formand i Region Himmerland. I Region Østjylland er posten stadig ledig.

 

 1. Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollant suppleant)

Bilagskontrollanter: Jørgen Pedersen og Karsten Strathe. Suppleant: Kaj Jensen

 

 1. Eventuelt

René Kristensen, formand for ”Ejendomsforeningen Bøgedal 23” oplyser at beboelsen for tiden står tom men er til leje, hvis nogen kender nogen interesserede. Der er lavet nogen vedligeholdelse i mellemtiden.

Hans Larsen: Takker for god ro og orden under generalforsamlingen.

 

Referent: 138 Hans Nielsen