Skip to main content
Nyhedsoversigt

Referat fra generalforsamling 2022

By 17. november 2022No Comments

Ordinær generalforsamling i Motor- og Traktorklubben ”Jylland”

Lørdag den 12. november i Skovhuset, 8882 Fårvang deltog ca. 80, heraf 69 stemmeberettigede. Formand Hans Larsen bød velkommen og Søren Byrjalsen blev valgt til dirigent.

Formandens beretning

(Formandens) Bestyrelsens beretning blev aflagt af Hans Larsen, der kunne oplyse at klubben har det godt, medlemstallet er steget, Kongensbro træf gav næsten besøgsrekord med 3524 gæster, der var en storslået BM-Volvo udstilling og flere nye tiltag ved afvikling af træffet. I årets regnskab er et godt overskud. Der har været rigtig mange aktiviteter, også ude i de fleste regioner. Der satses på at et arrangement beskrives godt i bladet før det afholdes, det betyder mere end referat bagefter. Kassereren har indført et nyt midlertidigt system, så status hurtigt kan trækkes ud af regnskabet, der satses på et rigtigt regnskabsprogram med tiden. Han havde også lavet en god håndtering af tilmeldinger til Kongensbro, så der ikke opstod trængsel ved ankomst til pladsen. Vi skal nok blive noget bedre til at bede om hjælp. Fornemmelsen er, at rigtig mange gerne vil hjælpe, de ønsker bare at blive spurgt. Vi søger et medlem som er it-nørd til at hjælpe os med f.eks. Facebook – og måske en til at køre merchandisebutikken, som skal udvides. Bestyrelsen vil være klar til at møde det nye år med optimisme og gå-på mod og leve op til klubbens slogan: ”Når sammenhold tæller”

Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til mine bestyrelseskollegaer, samarbejdspartnere og myndigheder for et godt og konstruktivt samarbejde i afvigte år. – Hilsen 04, Hans Larsen, formand

Beretning blev taget til efterretning af forsamlingen.

Regnskabet

Kasserer Torben Larsen viser det reviderede regnskab på storskærm, det viser i hovedtal et overskud på 436.000 kr., medlemskontingent udgør 730.000 kr., et traktorsalg har givet 80.000 kr. (fra afdøde Knud Niss). Grund til store ind/ud posteringer vedr. pløjning en at deltagelse betaling til DM går gennem klubben. Medlemsbladet koster ca. 37 kr. pr. stk., IT post er påvirket af købt højttaleranlæg til brug i Kongensbro og andre steder. Klubben har brug for en arbejdskapital på 500-600.000 kr., da der ved regnskabsårets afslutning stadig er flere blade, der skal betales inden næste års kontingent kommer ind. Pris på tribune og toiletter i Kongensbro har kostet 22.000 + 15.000 kr. – Der savnes papirudgave af regnskab, det burde komme i bladet inden generalforsamlingen. Det oplyses, at klubben har 2.057 medlemmer – Det fyldestgørende regnskab bliver enstemmigt godkendt.

Beretninger

Beretning fra udvalgene, pløjeudvalg og aktivitetsudvalg fortsætter med uændret besætning. Jan Jakobsen beretter om skruehold, der mødes med jævne mellemrum og hjælper hinanden er godt, det ses i Kongensbro, hvor mange nyrestaurerede ting vises frem. Første del af 2022 var lammet af corona, men senere har der været mange forskellige arrangementer, både mindre og større, bl. a. i Smedenes By, Lem var et godt arrangement. Udstillinger bør gøres levende for publikum, det får flere til at komme til forskellige arrangementer. En opfordring til emner for klubarrangementer, så kontakt regionen eller bestyrelsen.

Regionernes beretning viser meget stor aktivitet i region Himmerland, region Sydjylland Nord, region Østjylland og region Midtvestjylland. De øvrige mere dæmpet aktivitet, region Fyn nedlægges ved vedtægtsændring.

Vedtægtsændringer

Behandling af indkomne forslag, bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændring:

  • 1 Klubbens hjemsted er Silkeborg Kommune

                      Forslag: Region Fyn udgår/nedlægges

  • 2 Forslag. 25 år ændres til 35 år.
  • 4 Generalforsamling Forslag: afholdes i årets første kvartal.

                      Valg til bestyrelse  Forslag: samt 2 suppleanter og udvalg

  • 7 Forslag: Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

                      Incl tillægskontingent hedder det familiemedlemsskab

  • 7a Hver region får en regionskasse, som hvert år om nødvendigt, efter regnskabsårets afslutning, suppleres op fra klubkassen til 5.000 kr.

Der er ikke overgrænse for indestående.

Regionsformanden er ansvarlig for regionskontoen og har dispositionsret over denne. Regionskontoen er en underkonto af MTKJs hovedkonto. Der udleveres 1 kontokort som omfatter netbankløsning pr. region. Omkostninger vedr. kort og skift af ansvarlig afholdes af regionen. Regionernes regnskabsår følger kalenderåret og senest 15. januar afleverer regionerne revideret regnskab til klubbens kasserer som medtager regionsregnskaberne i klubbens koncernregnskab. Regionsformanden fremlægger regionsregnskab på den årlige generalforsamling i MTKJ regi.

  • 8 Bestyrelsen sammensættes af 5 medlemmer valgt på skift på generalforsamlingen for 2 år ad gangen som følger: a) Formanden på ulige lige år, redaktøren på lige ulige år, kassereren på lige ulige år, sekretær på ulige lige år og aktivitetsleder på ulige lige år og suppleanter hvert år. Intet medlem kan varetage mere end 1 post i bestyrelsen, medmindre vedkommende også konstitueres som næstformand.

Godkendt på generalforsamlingen den 2. november 2019 12. november 2022

Det med rødt markerede er ønsket om den nye ordlyd i klubbens vedtægter.

 

  • 2 giver anledning til flere meninger om ændring af alder på traktorer og maskiner i klubben, men det ender med at dette forslag trækkes tilbage, grænsen for at være med stadig er 25 år.

De øvrige foreslåede godkendes. Der er skriftlig afstemning, 69 stemmeberettigede, 2 stemmer ikke, 1 stemmer nej, 1 er blank og 65 stemmer ja til forslaget.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent (350/525/550 kr. for personlig, familie og udland) det vedtages.
Fastsættelse af kørselsgodtgørelse, kun redaktøren har fået kørepenge i regnskabsåret, 32–34.000 kr. Kørselsgodtgørelsen får en ramme på op til 20.000 km efter statens takster for bestyrelse, fordeles efter kørte km. Punktet sættes til afstemning ved håndsoprækning og der er overvejende flertal for det godkendes.

Valg til bestyrelse og udvalg

Kasserer Torben Larsen og redaktør Henning Jensen genvælges.

Bestyrelsessuppleanter: Der bliver ingen valgt, man håber ikke der bliver brug for nogen i det kommende år.

Regionsformænd:

Region Vendsyssel, Erik Rasmussen

Region Himmerland, Jens Ole Kuck Christensen

Region Nordvestjylland, ingen, pladsen er ledig

Region Midtvestjylland, ingen, pladsen er ledig

Region Sydjylland, Nord, Jan Jakobsen

Region Sydjylland, Syd, Lars Mølgaard

Region Østjylland, Der er ingen regionsmand – søges stadig, men Gert Poulsen er stedfortræder

Valg af bilagskontrollanter og suppleant: Karsten Strathe, Kaj Jensen suppleant

Eventuelt

Forslag om skriftlige forslag til bestyrelsesvalg, det kan give flere navne. – nye vedtægter kan komme i marts bladet – Hjemmeside har manglende opdatering. Mangler nogen, der kan klare det i klubben, support koster 850 for start. – Aktivitetsudvalget har spurgt om opgaver, mange steder mangler der hjælp (Nordvest og Sydjylland Syd)

Klubbens forsikring, der kan kræves dokumentation i marken, hvad dækker den? Der ønskes tydeligere beskrivelse af hvad den dækker, men efter gentagne henvendelser er der ingen svar, heller ikke ved andre selskaber. Der bliver nu sat en forsikringsmægler på opgaven. DVTK har en forsikring, der er omkring 25 år gammel, den holder man ved, da en ny ikke kan tegnes med denne dækning. Det er nemmere, hvis det er et indregistreret køretøj det drejer sig om. Motorhistorisk Samråd kan måske være en hjælp.

Hans Larsen takker for god ro og orden under generalforsamlingen. Næste års Kongensbro træf har høst som overordnet tema dertil kommer udstillinger om Marshallhjælp, MF jubilæum m.m.

Referent: 138 Hans Nielsen